Policy för hantering av personlig information

Glocalnet följer reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) och lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Behandling av person- och trafikuppgifter

När du ingår avtal (angående köp av produkter och/eller tjänster) med Glocalnet lämnar du, enligt våra allmänna villkor, ditt samtycke till att Glocalnet behandlar dina kunduppgifter på de sätt, för de syften och i den omfattning som anges i punkten 9 i de allmänna villkoren. Med “kunduppgifter” avses person-, kund- och trafikuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, uppgifter om använda kommunikationsnät och omfattningen därav, uppgifter om ingångna avtal samt om din användning av de produkter/tjänster du beställer av oss.

Enligt våra allmänna villkor, punkten 9, samtycker du till att Glocalnet behandlar dina kunduppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig enligt avtalet (t.ex. för tillhandahållande av beställda tjänster) och även för ändamålen administration, kundservice, fakturering, kvalitetsarbete, statistik marknads- och kundanalys, affärsutveckling, bokföring och för fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut. Dina Kunduppgifter kommer att behandlas även i samband med marknadsföring (bl.a. via e-post och/eller sms/mms). Glocalnet kan också komma att spela in ditt samtal med vår Kundservice för de angivna ändamålen. När du beställer tjänster inom områdena telefoni och/eller bredband samtycker du också till att kunduppgifter kan komma att utlämnas till nummerupplysningsföretag för nummerupplysningsändamål, om du inte särskilt begär att kunduppgifterna inte ska lämnas ut eller om du begär hemliga nummer. Uppgifterna behandlas så länge behandlingen är nödvändig för att tillgodose de angivna ändamålen.

Glocalnet har också utarbetat en särskild policy som är avsedd att skydda din personliga integritet. Enligt 26 § personuppgiftslagen har du rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att, enligt 28 § personuppgiftslagen, begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Glocalnets allmänna villkor, punkten 9, finns ytterligare bestämmelser som reglerar Glocalnets behandling av dina kunduppgifter. Vi ber dig vänligen att ta del av dessa villkor.